Një nga aktivitetet e EURALIUS lidhet me menaxhimin e burimeve njerëzore në Ministrinë e Drejtësisë. Njerëzit më të mirëkualifikuar, të aftë për detyra të veçanta duhet të punojnë në shërbimin civil. Aktiviteti përfshin një vështrim në përshkrimet e punës, kriteret e rekrutimit dhe procedurat e transferimit. Aktualisht kjo detyrë menaxhohet kryesisht nga Departamenti i Administratës Publike. Emërimi dhe trasferimi i stafit si dhe zbatimi i ligjit të ri për Nënpunësit Civilë pritet të jenë në përputhje me standartet e Bashkimit Evropian.

Shefi i Misionit EURALIUS, Dr Rainer Deville u takua me Drejtoreshën e Departamentit të Administratës Publike, Znj. Albana Koçiu. EURALIUS do të ndihmojë me procedurat e ardhshme të rekrutimit gjatë muajit Mars-Maj dhe nga Qershori në vijim mund ti bashkohet ndihmës për të vlerësuar përshkrimet e punës, transferimin ose opsionet e karrierës të stafit të cilët punojnë në Ministrinë e Drejtësisë.

www.euralius.eu/sq