IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

 

 

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut shqyrtoi në datë 11 prill 2018 raportin vjetor të Këshillit të Ministrave për politikat në shërbimin civil dhe zbatimin e tyre për vitin 2017. Komisioni bëri një vlerësim të punës së Departamentit të Administratës Publike sa i takon gjendjes së shërbimit civil për vitin 2017.

Për të raportuar mbi ecurinë e institucionit ishin zëvendëskryeministrja, znj. Senida Mesi dhe drejtori i Departamentit të Administratës Publike, znj. Albana Koçiu.

Duke konsideruar përparësinë e zhvillimit të mëtejshëm të Reformës së Administratës Publike si një prioritet thelbësor për hapjen e negociatave të pranimit në Bashkimin Europian, gjatë kësaj dëgjese u diskutua mbi:

Ø  Ecurinë e Strategjisë Ndërsektoriale për Reformën në Administratën Publike

Ø  Ndryshimet e akteve rregullative në fushën e shërbimit civil duke nxjerrë udhëzime të reja, si dhe duke ndryshuar ato ekzistuese

Ø  Punën e DAP për përmirësimin e procesit të rekrutimit, ç`ka pasqyrohet në rritjen e numrit të kandidatëve që konkurrojnë për një vend pune, krahasuar me vitin e kaluar

Ø  Përmirësimin e procedurave të rekrutimit duke përdorur bankën elektronike të pyetjeve

Ø  Punën në drejtim të rritjes së kapaciteteteve vlerësuese të anëtarëve të Komiteteve të Përhershme të Pranimit, nëpërmjet trajnimit mbi metodologjinë dhe teknikat e sakta të vlerësimit të kandidatëve etj.

Gjatë vitit 2017 është punuar në drejtim të përmirësimit të disa indikatorëve, me vëmendje të veçantë procesin e rekrutimit në shërbimin civil, në të gjitha etapat e tij, duke nisur nga planifikimi i vendeve vakante, grupimi dhe shpallja e tyre, orientimi i publikut lidhur me mënyrën e saktë të aplikimit dhe menaxhimi i procesit të rekrutimit në mënyrë efektive nëpërmjet implementimit të metodave inovative”- tha gjatë raportimit znj. Koçiu.

Në prezantimin e raportit vjetor theksi u vu edhe tek reformimi i shërbimeve publike, si instrument për të luftuar korrupsionin dhe shndërrimin e administratës publike në shërbyese me standard për qytetarët dhe bizneset; përforcimin e integrimit personal dhe profesionalizmin e përgjegjshmërisë së funksionarëve nëpunës publik përgjatë veprimtarisë së tyre, për një administratë publike të qëndrueshme dhe të depolitizuar; zbatim me rigorozitet të legjislacionit në drejtim të përforcimit të sistemit të rekrutimit si një sistem transparent, sikurse edhe një përparim i mëtejshëm në karrierë.

Zëvendëskryeministrja, znj. Senida Mesi u përqëndrua në fjalën e saj, ndër të tjera edhe tek plani i aktiviteteve të strategjisë ndërsektoriale për reformimin e administratës publike 2018-2020.

Plani reflekton rekomandimet e raportit të fundit të Komisionit Evropian nga grupi i posaçëm për reformën në Administratën Publike dhe përqëndrohet në katër drejtime kryesore: politikbërje dhe cilësi legjislacioni; organizim dhe funksionim të administratës publike; menaxhim burimesh njerëzore e procedura administrative dhe mbikqyrje”- tha znj. Mesi.

Ndërkaq fokusi kryesor i vitit që lamë pas ishte rritja e pagave për punonjësit e administratës publike, vazhdimi i përmbushjes dhe garantimi i zbatimit të legjislacionit për nëpunësin civil në të gjithë institucionet e administratës shtetërore si dhe reforma funksional - strukturore e institucioneve të administratës publike, ristrukturimi i aparatit të Kryeministrisë dhe ministrive të linjës.

Zëvendëskryeministrja Mesi dhe drejtori i Departamentit të Administratës Publike, znj. Albana Koçiu, iu përgjigjën interesit dhe pyetjeve të ngritura nga deputetët e pranishëm në komision lidhur me çështje të caktuara.