IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike zhvilloi më datë 4 maj 2018, analizën e punës së institucionit për 6 mujorin e fundit. Në takimin e drejtuar nga drejtori i DAP, znj. Albana Koçiu, ishin drejtorë dhe përgjegjës të sektorit të institucionit, drejtori i Shkollës Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), z. Fatmir Demneri, si dhe drejtorët e burimeve njerëzore të ministrive.

Materiali i analizës evidentoi punën e bërë për realizimin e detyrave të ngarkuara, treguesit kryesorë të arritur gjatë këtij viti, si dhe u përcaktuan synimet dhe objektivat kryesore për muajt në vijim.

Gjatë periudhës shtator 2017 – mars 2018, krahas realizimit të detyrave sipas misionit dhe fushave të përgjegjësive të secilës drejtori dhe sektor, rëndësi të veçantë pati raportimi i Drejtorisë së Politikave dhe Zhvillimit të Institucioneve dhe Pagave për punën e bërë mbi ristrukturimin e ministrive, strukturave, performancës dhe përshkrimet e punës. Ndërkohë që prej disa muajsh ka nisur puna për ristrukturimin e institucioneve të varësisë, një proces sa i vështirë dhe sfidues njëkohësisht.

Sektori i rekrutimit gjatë raportimit tregoi ecurinë e procesit të shpalljeve, ecurinë e plotësimit të vendeve vakante, si dhe problematikat e hasura përgjatë këtij 300 ditëshi, ndërsa renditi si sfidë kryesore; sigurimin e interpretimit dhe zbatimin e duhur të legjislacionit të shërbimit civil nga të gjithë aktorët e përfshirë në procesin e rekrutimit, ndërsa i mëshoi më shumë plotësimit cilësor të vakancave, pasi objektivi sasior ka kohë që është arritur.

Ndërkaq, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore paraqiti para pjesëmarrësve një panoramë të përgjithshme të situatës së proceseve gjyqësore, vendimeve të formës së prerë, komisioneve disiplinore etj.

Garantimi i integritetit të funksionarëve publikë, ishte çështja kryesore e raportimit të Sektorit të Inspektimit, Etikës dhe Integritetit, ndërkohë prioritet në vijim mbetet nxitja e institucioneve bashkëpunuese në respektimin e afateve, sigurimi i bashkëpunimit, koordinimit dhe shkëmbimit të informacioneve me të gjitha institucionet, si pjesë thelbësore e procesit.

Regjistri Qendror i Personelit ishte një tjetër raportim me vlerë në këtë takim. Gjatë raportimit të këtij sektori, u theksua rëndësia e zbatimit të formatit të ri të unifikuar të modulit të pagave përgjatë vitit 2017, ndërsa rinis në muajin maj procesi i testimeve për ndërveprimin e HRMIS me Sistemin Informatik të Qeverisë.

Sektori i Qeverisjes së Mirë dhe Jetësimit të Prioriteteve raportoi gjithashtu për punën e bërë në 6-mujorin e fundit, ku fokusi kryesor ishin aktivitetet e Planit të ri të Aktiviteteve të SNRAP, projekti i Binjakëzimit me Francën dhe Italinë, projekti IPA 2014 etj, ndërsa sfidë mbetet roli i DAP në procesin e integrimit evropian.

Edhe Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) paraqiti para pjesëmarrësve arritjet dhe sfidat e institucionit. Krijimi i kushteve dhe procedurave për zbatimin me transparencë dhe objektivitet të promovimit në karrierë në shërbimin civil, plane trajnimi të detyrueshme gjatë periudhës së provës, zhvillimi i platformës për e-learning dhe e-training, forcimi i kapaciteteve të trajnuesve, e të tjerë u renditën si objektivat në vazhdim të këtij institucioni.

Në përfundim të analizës 6 mujore, drejtori i DAP vlerësoi punën e personelit në përmbushjen e detyrave të tyre, duke u shprehur se pavarësisht arritjeve të deritanishme dhe profesionalizmit të treguar në mbështetje të realizimit të misionit dhe detyrave të këtij institucioni, mbetet prioritet dhe domosdoshmëri realizimi i objektivave për muajt në vijim, pasi nga viti në vit në Departamentin e Administratës Publike janë rritur përgjegjësitë.

Znj. Albana Koçiu tha se analiza duhet të shërbejë si motiv në përmirësimin e mëtejshëm të punës. Ajo shprehu mbështetjen e plotë që takime të tilla të bëhen në mënyrë periodike duke vepruar në formën e fokus grupeve me agjenda të përcaktuara.