IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datat 17, 18 dhe 19 prill, stafi i Departamentit të Administratës Publike u trajnua intensivisht për përdorimin e platformës më të re “administrata.al”. 

Kjo platformë si një qasje inovative në menaxhimin e burimeve njerëzore siguron komunikim të brendshëm dhe shkëmbim informacioni dhe brenda vetë institucionit duke marrë e dhënë informacion mes moduleve të proceseve të menaxhimit të burimeve njerëzore, të cilat janë të lidhura dhe me databazën qeveritare të Regjistrit Qendror të Personelit (HRMIS).

Portali me 12 funksionalitete do të administrohet nga Departamenti i Administratës Publike në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), Komisionerin e Mbikqyrjes së Shërbimit Civil, institucionet e pavarura, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të administratës publike, përfshirë edhe organet e vetëqeverisjes vendore, duke filluar nga muaji prill 2019.