IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 20 qershor, Departamenti i Administratës Publike në bashkëpunim me ekspertët ndërkombëtarë të projektit të financuar nga fondet IPA 2014, “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike” organizoi tryezën e parë të konsultimit për reformën e pagave në shërbimin civil.

Reformimi i sistemit aktual të pagave të nëpunësve publikë synon përcaktimin e rregullave dhe standardeve për krijimin e një sistemi të drejtë, që shpërblen nëpunësit në bazë të parimit “pagë të njëjtë, për punë të njëjtë”.

Ekspertët prezantuan draftin e parë të rekomandimeve, i cili përmban analizën e sistemit aktual të pagave, si dhe propozime lidhur me aplikimin e skemës së re të pagave. Në propozim përfshihen skema e pagave për nëpunësit civilë si dhe për punonjësit mbështetës.

Në aktivitet merrnin pjesë përfaqësues të Kryeministrisë, ministrive të linjës dhe Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil.