IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Thellimi i bashkëpunimit mes institucioneve qendrore për përmirësimin e vlerësimit periodik të performancës dhe hartimin e përshkrimeve të sakta të pozicioneve të punës për nëpunësit publik ishte qëllimi kryesor i takimeve të zhvilluara në DAP me përfaqësuesit e burimeve njerëzore të institucioneve qendrore dhe ekspertët e projektit IPA 2014 “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në administratën publike".

Vlerësimi periodik i performancës në punë ka si synim:

1-         Të informojë nëpunësit lidhur me ecurinë e tyre në punë;

2-         Të shërbejë si bazë për të ndryshuar apo modifikuar sjelljen e nëpunësit me qëllim rritjen e efektivitetit të tij në punë;

3-         Të sigurojë të dhëna për menaxherët për të motivuar, shpërblyer dhe ndarë më mirë punët brenda ekipit që drejtojnë.

Gjatë takimeve u diskutua mbi rëndësinë që ka ky proces në administratën publike, si një hap thelbësor për reformimin e sistemit aktual të pagave, bazuar në parimin “pagë të njëjtë, për punë të njëjtë” për të çuar përpara reformën e administratës publike.