IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Një testim efikas ndihmon në vlerësimin objektiv të kandidatit më të mirë. Përmirësimi i hartimit të pyetjeve me zgjedhje të shumëfishtë mbështetur në akte ligjore dhe nënligjore, ndërtimi i alternativave produktive, terminologjia e përdorur, fjalitë e strukturuara qartë dhe saktë, ishin qëllimet kryesore të workshopit dyditor organizuar në ambientet e Departamentit të Administratës Publike në datat 20 – 21 nëntor. 

Forcimi i rolit të përfaqësuesve të institucioneve të administratës shtetërore në Komitetet e Vlerësimit, dhe i ekspertëve të fushave të ndryshme në procedurat e konkurrimit, do të vijojë të ketë vëmendjen e DAP për përmirësimin e mëtejshëm të procesit të rekrutimit në shërbimin civil.

Në aktivitet merrnin pjesë z.Bardhyl Musai, profesor në Fakultetin e Shkencave Sociale, përfaqësues të institucioneve të administratës shtetërore dhe ekspertë të fushave të ndryshme, pjesëmarrës në Komisionet e Vlerësimit.