IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Njohja e nëpunësve të administratës me profesion jurist, me Programin e Formimit Fillestar të kandidatëve për magjistratë, bëri bashkë në një takim informues Shkollën e Magjistraturës, misionin EURALIUS V dhe Departamentin e Administratës Publike.

"Juristët në administratën publike janë nëpunës me cilësi të lartë profesionale, të cilët kontribuojnë në hartimin e legjislacionit, ndjekin nga afër procedura gjyqësore në të gjitha gjykatat administrative, civile dhe penale, prandaj janë kandidatë potencial për magjistratë", tha gjatë takimit, Drejtori i Procedurave të

Rekrutimit në Shërbimin Civil në DAP, znj. Agathi Nano.

Aktiviteti i zhvilluar në datë 10 dhjetor kishte për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të juristëve në administratën publike për rolin dhe pozicionin e magjistratit, këshilltarit dhe ndihmësit ligjor në Republikën e Shqipërisë, si dhe njohjen e tyre me procedurën dhe modalitetet e rekrutimit.