IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Rekrutimi dhe vlerësimi i nëpunësit civil bazuar në meritë dhe performancë, ishte fokusi kryesor i vizitës së punës së përfaqësuesve të Departamentit të Administratës Publike në një ndër shtetet më të përparuara në aspektin e menaxhimit të burimeve njerëzore, Finlandë. Njohja me arritjet dhe sfidat e reformës në administratën publike finlandeze, menaxhimin e burimeve njerëzore, përshkrimet e punës, sistemin e shpërblimit, etj ishte një vlerë e shtuar e pjesëmarrësve nga Shqipëria. Gjatë vizitës dyditore u shpjeguan nga afër praktikat inspiruese dhe inovative që përdor ky shtet ndaj nëpunësve, për t'u mundësuar edhe vendeve të Ballkanit Perëndimor eksperiencën e tyre të jashtëzakonshme në këtë drejtim.

Vizita e punës në Helsinki u organizua nga Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) në datat 10 - 12 dhjetor.

Miratohet plani i rekrutimit për 2020-ën 880 vende vakante në shërbimin civil

Këshilli i Ministrave miratoi më 15 janar planin e rekrutimit të vendeve vakante në institucionet e administratës shtetërore (pjesë e shërbimit civil) për vitin 2020. Referuar planit, Departamenti i Administratës Publike do të publikojë përgjatë këtij viti, 880 vende vakante sipas këtyre kategorive:

-  Trupa e Nëpunësve Civilë të Nivelit të 

Lartë Drejtues (TND) 3;

- Kategoria e mesme drejtuese 59;

-  Kategoria e ulët drejtuese 150;

-  Kategoria ekzekutive 668.

Për kategorinë ekzekutive pozicionet që do të shpallen do të jenë me shkenca juridike, ekonomike, shoqërore, inxhinierike, ekzakte, edukimi, mjekësore, sociale, biologjike, arsim i lartë e të tjerë.