IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike ka vijuar të asistojë institucionet e administratës shtetërore për zbatimin rigoroz të rregullave dhe procedurave administrative, që duhen ndjekur gjatë ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë. 

Një ndër rolet kryesore të DAP për këtë çështje është mbikëqyrja e procesit të hedhjes dhe përpunimit të të dhënave mbi këto vendime, nga të gjitha institucionet e administratës shtetërore në platformën administrata.al.  

Në përfundim të këtij procesi është bërë i mundur administrimi i listës së plotë të gjyqfituesve të administratës shtetërore në listë pritje, përfshi të dhëna të detajuara mbi vendimin gjyqësor të formës së prerë.  

Sakaq DAP ka vijuar me nxjerrjen e aktit të emërimit për 10 gjyqfitues duke zbatuar këto vendime sipas urdhrit të gjykatës.