IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA), në bashkëpunim me SIGMA përgatitën gjatë muajit maj, një pyetësor për vlerësimin e performancës së punonjësve të administratës publike, në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Ky pyetësor i cili u asistua nga DAP për administratën shqiptare, po zhvillohet me të gjithë nëpunësit civilë të vendeve të rajonit, e ka për qëllim të mbledhë infomacione për procesin e vlerësimit të performancës, si dhe të japë rekomandimet për përmirësime të mëtejshme të këtij procesi kyç të menaxhimit të burimeve njerëzore.

Të dhënat e tij do të përdoren nga ReSPA në bashkëpunim me SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) për përgatitjen e udhëzuesve për kryerjen e vlerësimit të performancës në mënyrë sa më objektive.