Edhe gjatë muajit maj, DAP së bashku me ministritë e linjës kanë vijuar punën për hartimin e "Manualit të proceseve të punës". 

Fokusi kryesor i këtij muaji ka qenë përgatitja e draftit të analizës së proceseve të punës për tre fusha:

a) burimet njerëzore;

b) integrimi,

c) hartimi i legjislacionit dhe Vlerësimi i Ndikimit Rregullator (RIA).

Pas përgatitjes së draftit të parë nga ana e projektit, kjo analizë do t'i prezantohet Departamentit të Administratës Publike për diskutim dhe miratimi i tij do të realizohet në muajt në vijim.