Pavarësisht kushteve të vështira për shkak të pandemisë, projekti IPA 2014 "Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në administratën publike" ka vijuar punën normalisht.

Gjatë muajit qershor, progres është bërë lidhur me disa nga aktivitetet kyçe të planifikuara si: manuali i proceseve të punës, manuali i kodit të procedurave administrative, modeli i kostos etj. Komunikimi me grupet e punës ka vijuar sërish nëpërmjet platformave online, nga ku janë zhvilluar rreth 12 takime.

Tashmë, draft-manualet e sipërpëmendura janë drejt finalizimit nga ana e projektit, e më pas do t'i prezantohen Departamentit të Administratës Publike për diskutim si dhe miratimet e tyre do të realizohen në muajt në vijim.