Në datën 21 korrik në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut u zhvillua online diskutimi mbi raportin vjetor të DAP për vitin 2019. 

Në prezantimin e raportit vjetor, drejtori i DAP, znj. Albana Koçiu theksoi disa nga arritjet më kryesore përgjatë 2019 si:

- Zbatimi i planit të aktiviteteve të SNRAP;

- Unifikimi dhe mbikqyrja e proceseve për përmirësimin e performancës së nëpunësve civilë;

- Përdorimi efikas i platformës “administrata.al”;

- Përmirësimi dhe harmonizimi i përshkrimeve të punës në institucionet qendrore etj.

Rëndësi të veçantë Znj. Koçiu i kushtoi edhe bashkëpunimit me institucionet e arsimit të lartë, nismës së promovimit dhe punësimit të studentëve ekselentë në administratën publike, trajnimit dhe zhvillimit të kapaciteteve të burimeve njerëzore, reformës funksionale të institucioneve të varësisë etj.

Për më shumë detaje mbi raportin kliko këtu