IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Rreth 120 nëpunës të administratës publike, me profesion jurist, prej datës 18 nëntor kanë nisur ciklin e trajnimeve online për manualin e Kodit të Procedurave Administrative. Ky manual ka për qëllim qartësimin dhe zbatimin e unifikuar të dispozitave të kodit nga nëpunësit gjatë ushtrimit të funksioneve publike.

Manuali ndjek strukturën e Kodit të Procedurave Administrative, duke synuar jo vetëm një interpretim teorik, por një përshkrim ne formën e një “udhëzuesi” praktik me qëllim përdorimin në përditshmëri të dispozitave nga nëpunësit civilë.

Manuali është përgatitur nga ekspertë të projektit IPA 2014 “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në administratën publike", në bashkëpunim të ngushtë me juristët e DAP.

Trajnimi online i cili do të zhvillohet për tre muaj synon një qasje inovative në procesin e metodave të trajnimit dhe të vlerësimit nëpëmjet përdorimit të e-curricula në sistemin LMS (Learn Management System).