IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike do të nisë në muajin shkurt, shpalljen e vendeve vakante për vitin 2021. Pas miratimit nga Këshilli i Ministrave të planit të pranimeve për vitin 2021 në administratën shtetërore, pjesë e shërbimit civil, numri i vendeve vakante të planifikuara për rekrutim gjatë këtij viti, në institucionet e administratës shtetërore është 705. Vendet vakante ndahen sipas këtyre kategorive:

a) Për Trupën e Nëpunësve Civilë të Nivelit të Lartë Drejtues 4

b) Për kategorinë e mesme drejtuese 60

c) Për kategorinë e ulët drejtuese 169

ç) Për kategorinë ekzekutive 472

 

Administrata do të ketë nevojë përgjatë këtij viti, për profesionistë në këto fusha: Shkenca juridike; ekonomike; shoqërore; sociale; mjekësore; ekzakte; edukimi; mjedisore ose të tjera të përshtatshme; biologjike dhe të ngjashme me to; inxhinierike; Arsim i lartë; Audit i brendshëm; Histori - Filologji; Veterinari; Agronomi; Kimi; Arkitekturë; Arkeologji dhe restaurime; Arte të bukura; Gjeodezi; Mësuesi; Arsim i lartë ushtarak/policor.