IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në vijim të implementimit të projektit “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike”, financuar nga fondet IPA 2014, në datën 23 shkurt përfaqësuesit e Departamentit të Administratës Publike (DAP) zhvilluan një takim online me përfaqësuesit e Komisionerit të Mbikëqyrjes së Shërbimit Civil (KMSHC).

Fokusi i takimit virtual ishte mbi setin e përbashkët të indikatorëve që mundësojnë të dhëna të sakta, në kohë reale, mbi progresin e reformës në administratën publike, në drejtim të mirëmenaxhimit të burimeve njerëzore. Këto të dhëna do të përfshihen edhe në raportet vjetore të monitorimit duke e pasqyruar edhe më të plotë kuadrin e progresit vjetor në fusha të caktuara.

Pas miratimit të vendimit nr. 833, datë 28.10.2020, të Këshillit të Ministrave, i cili detajon mënyrën e përdorimit të platformës “administrata.al”, institucionet shtetërore të pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore duhet të raportojnë periodikisht të dhëna në “administrata.al” mbi indikatorët e menaxhimit të burimeve njerëzore. Falë platformës të gjithë të interesuarit do të mund të gjenerojnë në kohë reale të dhëna të sakta mbi ecurinë e Reformës së Administratës Publike.

DAP dhe KMSHC ofrojnë mbështetje të vazhdueshme për të gjitha institucionet që angazhimi i tyre të jetë maksimal në përditësimin e të dhënave në platformën "administrata.al".