IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Drejtoria e Programeve të Reformës në Administratën Publike në DAP zhvilloi në muajin mars, trajnimin dedikuar modulit “Paga” të Sistemit Informatik për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (SIMBNJ - HRMIS). Në këtë trajnim morën pjesë rreth 20 nëpunës civilë të sapoemëruar, të kategorisë ekzekutive me profil financë të institucioneve të administratës shtetërore dhe institucioneve të pavarura.

Moduli "Paga" në sistemin e HRMIS bën të mundur gjenerimin automatikisht të pagës për punonjësit e institucioneve. Janë rreth 120 insitucione të cilët me anë të këtij sistemi gjenerojnë borderonë, urdhërshpenzimet dhe listëpagesat për bankat e nivelit të dytë.