IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Vëmendje e veçantë gjatë muajit korrik iu kushtua Regjistrit Qendror të Personelit, ose siç njihet ndryshe HRMIS dhe platformës “administrata.al”.

DAP në bashkëpunim me projektin IPA 2014 “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike” zhvilluan online në datat 1 dhe 2 korrik, 5 seanca trajnimi posaçërisht për këto dy platforma.

Mbi 130 pjesëmarrës nga administrata publike morën pjesë në trajnim, ku diskutuan rreth:

 Funksionalitetit të sistemit të HRMIS

 Përgjegjësive të punonjësve që punojnë me këtë sistem

 Kurset online nëpërmjet platformës LMS etj

Fokus ishte dhe sistemi LMS (Learning Management System), e-learning software për menaxhimin e kurseve online, i cili bën të mundur procesin e të mësuarit në distancë nëpërmjet një numri të palimituar kursesh online lehtësisht të përdorshme.

Ky sistem mundëson detyra, links, mjete për rrugët e të mësuarit të kursit, regjistrimin e pjesëmarrësve dhe mjetet e vlerësimit, pyetësorët online, materialet e paraqitura, forume dhe chat-e të ndryshme etj.