Në zbatim të pikës 1, të kruet VI, të Vendimit nr. 17/2016, të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, “Për përcaktimin e rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, njoftojmë të gjithë nëpunësit e shërbimit civil, shërbimit diplomatik dhe drejtuesit e çdo niveli në administratën publike të nivelit qendror dhe vendor, që nuk përfshihet në shërbimin civil dhe aktualisht janë në detyrë, që duke filluar nga data 29.3.2016 dhe në përputhje me afatet ligjore të procesit të vetëdeklarimit, të depozitojnë personalisht pranë Departamentit të Administratës Publike në adresën Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave, formularin e vetëdeklarimit të shoqëruar me një kopje të një dokumenti identifikues.

Për më shumë informacion rreth procesit të vetëdeklarimit, lutemi referojuni Vendimit nr. 17/2016, të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe ligjit nr. 138/2015, të cilët i gjeni në faqen zyrtare të Departamentit të Administratës Publike, në linkun:
 
LIGJ Nr. 138/2015 - "PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE"

VENDIM Nr. 17/2016 - "PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA MBI ZBATIMIN E NDALIMEVE TË PARASHIKUARA NË LIGJIN NR. 138/2015"...

Formularin e vetëdeklarimit mund ta shkarkoni në faqen zyrtare të Departamentit të Administratës Publike, në linkun:

Shkarko formularin e vetëdeklarimit