IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

THIRRJE PËR APLIKIM PËR EKSPERTË TË JASHTËM

 

Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse për organizimin e procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendeve vakante në institucionet e administratës shtetërore, krijon Komitetet e Pranimit, të cilat kryejnë vlerësimin e kandidatëve pjesëmarrës në këto procedura.

Sa më sipër, në zbatim të pikës 5, të Kreut III, të Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, e ndryshuar, si dhe pikës 10, të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, e ndryshuar, DAP

NJOFTON

Hapjen e aplikimeve për ekspertë të jashtëm në fushën e:

 •  Shkencave Juridike
 •  Shkencave Ekonomike
 •  Prokurimeve publike/Koncesioneve/Partneritetit Publik Privat
 •  Auditimit 
 •  Shkencave Mjedisore
 •  Shkencave të Natyrës
 •  Hartimit ose menaxhimit të projekteve
 •  Planifikimit strategjik
 •  Shkenca Bujqësore
 •  Shkenca Detare
 •  Shkencave Mjekësore
 •  Integrimit Evropian
 •  Shkencave Inxhinierike

Detyrat

Në kuadër të angazhimit në përbërje të Komiteteve të Pranimit, eksperti duhet:

 1. Të japë kontributin e tij në përgatitjen e pyetjeve për testimin e fushës së njohurive, të aftësive dhe kompetencave të kërkuara për pozicionin/pozicionet vakant/e;
 2. Të propozojë pyetje në kuadër të intervistës së strukturuar me gojë;
 3. Të marrë pjesë në shqyrtimin e ankesave të paraqitura nga kandidatët;
 4. Të jetë objektiv, i paanshëm dhe profesional gjatë procesit të vlerësimit.  

 

Kriteret e kërkuara

Aplikantët duhet të plotësojnë një nga kriteret e mëposhtme:

 • Të jenë aktualisht prej jo më pak se 5 vitesh pa shkëputje në detyrën e pedagogut (të brendshëm ose të jashtëm) në një nga universitetet publike/private, 
 •  Të kenë të paktën 5 vjet përvojë si ekspertë të licensuar të fushave të sipërpërmendura ose ekspertë që vijnë nga profesionet e rregulluara;

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë: 

1. Curriculum Vitae;

2. Fotokopje të diplomës universitare;

3. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); 

4. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

Dokumentacioni i mësipërm duhet të dërgohet vetëm në rrugë postare në adresën: 

Departamenti i Administratës Publike
Bulevardi “Zogu i Parë” 
Tiranë
, 1016 ( pranë Ministrisë së Drejtësisë)

Afati i Aplikimit : 15 Dhjetor 2021

Krahas dërgimit të dokumentacionit si më sipër, të gjithë të interesuarit duhet të regjistrojnë online të dhënat përkatëse në link si më poshtë: 

https://goo.gl/forms/ho4UiqeWJTCmLpMB2 

Të tjera

Shpërblimi për angazhimin në këtë veprimtari rregullohet sipas Vendimeve të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,e ndryshuar dhe nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, e ndryshuar. 

Përzgjedhja dhe komunikimi me aplikantët

Seleksionimi i kandidaturave do të kryhet nga Departamenti i Administratës Publike. Vetëm kandidaturat e përzgjedhura do të kontaktohen. 

 

 

 

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, 
Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

Koordinator (1) në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
 
1. Proçeson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar). 
2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin do të jetë i atashuar.
4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj.
5. Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumentave me Nënshkrim Elektronik dhe raporton sipas kërkesës së titullarëve mbi zbatimin e afateve dhe ndërveprimin midis institucioneve, në varësi të institucionit që koordinatori mbikqyr.
6. Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore për mbarëvajtjen e rasteve në institucionin ku është i atashuar. 
7. Kontribuon, bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes.
8. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë. 
9. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.
 
KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT
Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e  shkencave shoqërore me master shkencor);
Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
Të ketë eksperiencë pune mbi 5 vjet;
Preferohen kandidatët me eksperiencë në administratën publike;
Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.
PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)
 
PARAQITJA E DOKUMENTEVE:
 
Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë, ose në adresën e e-mailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:
- Letër interesi për pozicionin;
- CV;
- Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara;
- Fotokopje e librezës së punës;
- Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
- Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
- Dëshmi penaliteti;
- Vërtetim i gjëndjes shëndetësore;
- Vërtetim nga institucioni ku ka qënë i/e punësuar mbi masat disiplinore të marra;
- Dy letra rekomandimi; 
- Fotokopje e kartës së identitetit;
- Numër kontakti dhe adresë e-maili. 
 
* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda datës 05 nëntor 2021, ora 16:30, sjell skualifikim të kandidatit).
 

Title: “Capacity building for civil servants of the public administration, including trainings/internships in EU Members State administrations and scholarship scheme ("young cells")”

 

 

Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) ka shpallur vendin vakant për pozicionin e Drejtorit të ReSPA. 

Afati për aplikim:  3 nëntor 2021 në adresën e emailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Për më shumë informacione për pozicionin vakant, kriteret edhe procedurat gjeni dokumentet: Njoftimi për pozicionin vakant; Deklarata e arritjeve kryesore (që duhet të plotësohet nga kandidatët e interesuar) në linkun këtu: https://www.respaweb.eu/90/vacancies

 

The Regional School of Public Administration (ReSPA) has launched the Vacancy announcement for the position of ReSPA Director.

The deadline for receipt of applications is midnight (CET), 3rd November, 2021. 

Applications should be submitted to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For more information on the vacant position and procedure, please find the link to the official website: https://www.respaweb.eu/90/vacancies

“Capacity building for civil servants of the public administration, including trainings/internships in EU members state administrations and scholarship scheme ("young cells")”.

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vende  të lira pune në pozicionin:

Specialist (1), Sektori i Hapjes për Risi Rinore, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrës për Hapje dhe Dialog (COD), Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1. Ideon dhe harton projekte që lidhen me sektorin rinor, duke i konceptuar ato në formate të ndryshme, si dhe  ndihmon në realizimin e këtyre projekteve.

2. Punon me materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë por jo vetëm, duke i parë ato nga këndvështrimi juridik.

3. Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë dhe ndihmon sektorët e tjera në përpilimin e dokumentacionit me karakter juridik.

4. Bashkëpunon me stafin e sektorit dhe sektorëve të tjerë për zhvillimin e suksesshëm të aktiviteteve të COD.

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar studimet universitare në nivelin master profesional në shkencat juridike.

• Të ketë njohuri shumë të mira në fushën e hartimit e dokumentacionit ligjor.

• Të ketë informacion rreth politikave të ndërmarra për rininë, si dhe rreth kontributit të organizatave joqeveritare për rininë.

• Të ketë minimalisht 3 vjet përvojë pune. 

• Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

• Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

• Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën e e-mailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

- Letër interesi për pozicionin;

- CV;

- Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;

- Fotokopje të librezës së punës;

- Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);

- Vërtetim i  gjendjes gjyqësore;

- Dy letra rekomandimi;

- Dëshmi penaliteti;

- Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

- Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda datës 7 tetor 2021, ora 16:30, sjell skualifikim të kandidatit).

 

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 638, datë 06.11.2017, ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Përgjegjës, Sektori për Dialog Social, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Kryen detyrën e kuratorit të ekspozitave të cilat mbahen  në Drejtorinë e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.
 2. Në bashkëpunim me stafin, ndihmon për zhvillimin e ekspozitave të autorëve vendas dhe të huaj.
 3. Për çdo ekspozitë përgatit dhe prezanton planin kuratorial të ekspozitave.
 4. Ndjek të gjithë ecurinë e përgatitjes së ekspozitës duke bashkëpunuar nga afër me partnerët e jashtëm.
 5. Mban përgjegjësi mbi materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e ekspozitave dhe aktiviteteve.
 6. Kujdeset që stafi të ketë informacionin e duhur mbi ekspozitën përpara hapjes së saj, përmes trajnimeve.
 7. Krijon dosjen për secilën ekspozitë, me të gjithë dokumentacionin e hartuar mbi aktivitetin dhe në mbyllje të tij.
 8. Zbaton programin e ekspozitave të përkohshme në bashkëpunim me sektorët e tjerë të drejtorisë.
 9. Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve në sektorin për të cilin është përgjegjës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e arteve të bukura (master shkencor).
 • Të ketë eksperiencë në ndërtimin dhe vendosje e ekspozitave, si nga ana kuratoriale dhe nga ana financiare.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në fushën e artit.
 • Të ketë minimalisht 5 vjet përvojë pune.​
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 29 tetor 2021, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit.

“CAPACITY BUILDING FOR CIVIL SERVANTS OF THE PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING TRAININGS/INTERNSHIPS IN EU MEMBERS STATE ADMINISTRATIONS AND SCHOLARSHIP SCHEME ("YOUNG CELLS ")”

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, 

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vende të lira pune në pozicionin:

 

Koordinator (2) në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1. Proçeson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar). 

2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.

3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin do të jetë i atashuar.

4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj.

5. Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumentave me Nënshkrim Elektronik dhe raporton sipas kërkesës së titullarëve mbi zbatimin e afateve dhe ndërveprimin midis institucioneve, në varësi të institucionit që koordinatori mbikqyr.

6. Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore për mbarëvajtjen e rasteve në institucionin ku është i atashuar. 

7. Kontribuon, bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes.

8. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë. 

9. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e  shkencave e juridike (me master shkencor);

• Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;

• Të ketë eksperiencë pune mbi 5 vjet;

• Preferohen kandidatët me eksperiencë në administratën publike;

• Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

 

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë, ose në adresën e e-mailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

- Letër interesi për pozicionin;

- CV;

- Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara;

- Fotokopje e librezës së punës;

- Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

- Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

- Dëshmi penaliteti;

- Vërtetim i gjëndjes shëndetësore;

- Vërtetim nga institucioni ku ka qënë i/e punësuar mbi masat disiplinore të marra;

- Dy letra rekomandimi; 

- Fotokopje e kartës së identitetit;

- Numër kontakti dhe adresë e-maili. 

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda datës 30 gusht 2021, ora 16:30, sjell skualifikim të kandidatit).