IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vende  të lira pune në pozicionin:

Përgjegjës i Sektorit të Krijimtarisë dhe Librit, Drejtoria e Qendrës për Hapje dhe Dialog, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.      Koordinon dhe drejton punën për organizimin dhe zhvillimin e aktiviteteve në sektorin përkatës.

2.      Mban marrëdhëniet me botuesit, harton dhe zbaton projekte/aktivitete në lidhje me librin.

3.      Mbikqyr mirëmbajtjen dhe zhvillimit e mëtejshëm të bazës së të dhënave të bibliotekës.

4.      Kujdeset për fondin në sallën e leximit dhe klasifikimin e librave sipas tematikave.

5.      Siguron mbledhjen, krijimin, menaxhimin e materialit në bibliotekë dhe materialit të digjitalizuar.

6.      Mbikqyr sistemin COBBIS

 

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

  • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e  shkencave shoqërore.
  • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
  • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme.
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.
  • Të ketë minimalisht 4 vite eksperiencë pune 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

-          Letër interesi për pozicionin;

-          CV;

-          Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

-          Fotokopje të librezës së punës;

-          Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

-          Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

-          Dy letra rekomandimi;

-          Deshmi penaliteti;

-          Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

-          Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 20 Janar 2021, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

Specialist në Sektorin e Hapjes për Risi Rinore, Drejtoria e Qendrës për Hapje dhe Dialog, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.      Ideon dhe harton projekte që lidhen me sektorin rinor, duke i konceptuar ato në formate të ndryshme.

2.      Punon me materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë.

3.      Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë.

4.      Ndjek në mënyrë të vazhdueshme thirrjet e organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare që kanë lidhje me rininë dhe i raporton ato tek eprorët.

5.      Bashkëpunon me stafin për zhvillimin e aktiviteteve të qendrës.

 

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

·         Të ketë mbaruar studimet universitare ne fushën e shkencave shoqërore.

·         Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

·         Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

·         Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe manaxhimin e projekteve të ndryshme.

·         Të ketë informacion rreth politikave të ndërmarra për rininë, si dhe rreth kontributit të organizatave joqeveritare për rininë.

·         Parapëlqehet të ketë punuar ose të ketë kryer intership në organizata rinore, apo organizata ndërkombëtare.

·         Trajnimet dhe certifikimet e ndryshme për ҫështje që lidhen me rininë do të përbënin një vlerë më shumë.

·         Të ketë minimalisht 3 vite eksperiencë pune.​

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

-          Letër interesi për pozicionin;

-          CV;

-          Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

-          Fotokopje të librezës së punës;

-          Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

-          Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

-          Dy letra rekomandimi;

-          Deshmi penaliteti;

-          Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

-          Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 20 Janar 2021, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).