IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Bazuar në pikën 1, të nenit 56, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe pikës 17, gërma “b”, të Kreut II, të Vendimit nr. 124, datë 17.2.2016, të Këshillit të Ministrave “Për pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil”, i ndryshuar, si dhe mbështetur në nenin 162 të Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë, njoftojmë publikisht me shpallje aktin/shkresën: nr. 575/3 prot., datë 24.3.2021, dhe nr. 2538 prot., datë 19.4.2021, nëpërmjet të cilëve z. Artan Xhafa është transferuar në përfundim të pezullimit pranë Drejtorisë Rajonale të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë.