IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 638, datë 06.11.2017, ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝,  Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 3 (tri) vende të lira pune në pozicionin:

1. Koordinator në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar). 

2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.

3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar.

4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikëqyr punën e tij/ e saj.

5. Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik (SQDNE) dhe raporton sipas kërkesës së titullarëve mbi zbatimin e afateve dhe ndërveprimin midis institucioneve, në varësi të institucionit që koordinatori mbikqyr.

6. Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore, mujore dhe atyre vjetore.

7. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes.

8. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë. 

9. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave ekonomike ose juridike (me master shkencor);

• Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;

• Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;

• Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike;

• Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

1. Letër interesi për pozicionin;

2. CV;

3. Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe të listës së notave;

4. Fotokopje të librezës së punës;

5. Fotokopje të noterizuara të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);

6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

7. Dy letra rekomandimi;

8. Dëshmi penaliteti;

9. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

10. Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 30 qershor 2021, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit.

 

2. Përgjegjës, Sektori për Dialog Social, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1. Kryen detyrën e kuratorit të ekspozitave të cilat mbahen  në Drejtorinë e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.

2. Në bashkëpunim me stafin, ndihmon për zhvillimin e ekspozitave të autorëve vendas dhe të huaj. 

3. Për çdo ekspozitë përgatit dhe prezanton planin kuratorial të ekspozitave.

4. Ndjek të gjithë ecurinë e përgatitjes së ekspozitës duke bashkëpunuar nga afër me partnerët e jashtëm.

5. Mban përgjegjësi mbi materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e ekspozitave dhe aktiviteteve.

6. Kujdeset që stafi të ketë informacionin e duhur mbi ekspozitën përpara hapjes së saj, përmes trajnimeve.

7. Krijon dosjen për secilën ekspozitë, me të gjithë dokumentacionin e hartuar mbi aktivitetin dhe në mbyllje të tij. 

8. Zbaton programin e ekspozitave të përkohshme në bashkëpunim me sektorët e tjerë të drejtorisë.

9. Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve në sektorin për të cilin është përgjegjës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e arteve të bukura (master shkencor).

• Të ketë eksperiencë në ndërtimin dhe vendosje e ekspozitave, si nga ana kuratoriale dhe nga ana financiare.

• Të ketë njohuri shumë të mira në fushën e artit. 

• Të ketë minimalisht 5 vjet përvojë pune. 

• Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

• Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme.

• Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

• Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

- Letër interesi për pozicionin;

- CV;

- Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;

- Fotokopje të librezës së punës;

- Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);

- Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

- Dy letra rekomandimi;

- Dëshmi penaliteti;

- Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

- Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 30 qershor 2021, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit.