IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 638, datë 06.11.2017, ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝,  Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 3 (tri) vende të lira pune në pozicionin:

1. Koordinator në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar). 

2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.

3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar.

4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikëqyr punën e tij/ e saj.

5. Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik (SQDNE) dhe raporton sipas kërkesës së titullarëve mbi zbatimin e afateve dhe ndërveprimin midis institucioneve, në varësi të institucionit që koordinatori mbikqyr.

6. Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore, mujore dhe atyre vjetore.

7. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes.

8. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë. 

9. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave ekonomike ose juridike (me master shkencor);

• Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;

• Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;

• Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike;

• Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

1. Letër interesi për pozicionin;

2. CV;

3. Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe të listës së notave;

4. Fotokopje të librezës së punës;

5. Fotokopje të noterizuara të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);

6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

7. Dy letra rekomandimi;

8. Dëshmi penaliteti;

9. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

10. Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 30 qershor 2021, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit.

 

2. Përgjegjës, Sektori për Dialog Social, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1. Kryen detyrën e kuratorit të ekspozitave të cilat mbahen  në Drejtorinë e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.

2. Në bashkëpunim me stafin, ndihmon për zhvillimin e ekspozitave të autorëve vendas dhe të huaj. 

3. Për çdo ekspozitë përgatit dhe prezanton planin kuratorial të ekspozitave.

4. Ndjek të gjithë ecurinë e përgatitjes së ekspozitës duke bashkëpunuar nga afër me partnerët e jashtëm.

5. Mban përgjegjësi mbi materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e ekspozitave dhe aktiviteteve.

6. Kujdeset që stafi të ketë informacionin e duhur mbi ekspozitën përpara hapjes së saj, përmes trajnimeve.

7. Krijon dosjen për secilën ekspozitë, me të gjithë dokumentacionin e hartuar mbi aktivitetin dhe në mbyllje të tij. 

8. Zbaton programin e ekspozitave të përkohshme në bashkëpunim me sektorët e tjerë të drejtorisë.

9. Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve në sektorin për të cilin është përgjegjës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e arteve të bukura (master shkencor).

• Të ketë eksperiencë në ndërtimin dhe vendosje e ekspozitave, si nga ana kuratoriale dhe nga ana financiare.

• Të ketë njohuri shumë të mira në fushën e artit. 

• Të ketë minimalisht 5 vjet përvojë pune. 

• Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

• Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme.

• Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

• Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

- Letër interesi për pozicionin;

- CV;

- Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;

- Fotokopje të librezës së punës;

- Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);

- Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

- Dy letra rekomandimi;

- Dëshmi penaliteti;

- Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

- Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 30 qershor 2021, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit.

Bazuar në pikën 1, të nenit 56, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe pikës 17, gërma “b”, të Kreut II, të Vendimit nr. 124, datë 17.2.2016, të Këshillit të Ministrave “Për pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil”, i ndryshuar, si dhe mbështetur në nenin 162 të Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë, njoftojmë publikisht me shpallje aktin/shkresën: nr. 575/3 prot., datë 24.3.2021, dhe nr. 2538 prot., datë 19.4.2021, nëpërmjet të cilëve z. Artan Xhafa është transferuar në përfundim të pezullimit pranë Drejtorisë Rajonale të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë.

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vende të lira pune në pozicionin:

 

Specialist (1) Sektori i Hapjes për Risi Rinore, Drejtoria e Qendrës për Hapje dhe Dialog, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.     Ideon dhe harton projekte që lidhen me sektorin rinor, duke i konceptuar ato në formate të ndryshme.

2.     Punon me materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë.

3.     Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë.

4.     Ndjek në mënyrë të vazhdueshme thirrjet e organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare që kanë lidhje me rininë dhe i raporton ato tek eprorët.

5.     Bashkëpunon me stafin për zhvillimin e aktiviteteve të qendrës.

6.     Raporton për detyrat e ngarkura tek Përgjegjësi i Sektorit dhe Drejtori i Drejtorisë.

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

·       Të ketë mbaruar studimet universitare ne fushën e shkencave shoqërore.

·       Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

·       Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

·       Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe manaxhimin e projekteve të ndryshme.

·       Të ketë informacion rreth politikave të ndërmarra për rininë, si dhe rreth kontributit të organizatave joqeveritare për rininë.

·       Parapëlqehet të ketë punuar ose të ketë kryer intership në organizata rinore, apo organizata ndërkombëtare.

·       Trajnimet dhe certifikimet e ndryshme për ҫështje që lidhen me rininë do të përbënin një vlerë më shumë.

·       Të ketë minimalisht 3 vite eksperiencë pune.​

 

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

-          Letër interesi për pozicionin;

-          CV;

-          Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

-          Fotokopje të librezës së punës;

-          Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

-          Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

-          Dy letra rekomandimi;

-          Deshmi penaliteti;

-          Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

-          Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 31 Janar 2021, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

 

Koordinator (2) në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 

1.       Proçeson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar).

2.       Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.

3.       Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin do të jetë i atashuar.

4.       Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj.

5.       Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumentave me Nënshkrim Elektronik dhe raporton sipas kërkesës së titullarëve mbi zbatimin e afateve dhe ndërveprimin midis institucioneve, në varësi të institucionit që koordinatori mbikqyr.

6.       Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore.

7.       Kontribuon, bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes.

8.       Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.

9.       Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e  shkencave ekonomike ose juridike (me master shkencor);
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë eksperiencë pune mbi 5 vjet;
 • Preferohen kandidatët me eksperiencë në administratën publike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

1.     Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

2.     Letër interesi për pozicionin;

3.     CV;

4.     Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

5.     Fotokopje të librezës së punës;

6.     Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

7.     Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

8.     Dy letra rekomandimi;

9.     Dë shmi Penaliteti

10.  Vërtetim të gjendjes gjyqësore

11.  Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 31 Janar 2021, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

 

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vende  të lira pune në pozicionin:

Përgjegjës i Sektorit të Krijimtarisë dhe Librit, Drejtoria e Qendrës për Hapje dhe Dialog, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.      Koordinon dhe drejton punën për organizimin dhe zhvillimin e aktiviteteve në sektorin përkatës.

2.      Mban marrëdhëniet me botuesit, harton dhe zbaton projekte/aktivitete në lidhje me librin.

3.      Mbikqyr mirëmbajtjen dhe zhvillimit e mëtejshëm të bazës së të dhënave të bibliotekës.

4.      Kujdeset për fondin në sallën e leximit dhe klasifikimin e librave sipas tematikave.

5.      Siguron mbledhjen, krijimin, menaxhimin e materialit në bibliotekë dhe materialit të digjitalizuar.

6.      Mbikqyr sistemin COBBIS

 

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e  shkencave shoqërore.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.
 • Të ketë minimalisht 4 vite eksperiencë pune 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

-          Letër interesi për pozicionin;

-          CV;

-          Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

-          Fotokopje të librezës së punës;

-          Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

-          Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

-          Dy letra rekomandimi;

-          Deshmi penaliteti;

-          Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

-          Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 20 Janar 2021, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

Specialist në Sektorin e Hapjes për Risi Rinore, Drejtoria e Qendrës për Hapje dhe Dialog, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.      Ideon dhe harton projekte që lidhen me sektorin rinor, duke i konceptuar ato në formate të ndryshme.

2.      Punon me materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë.

3.      Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë.

4.      Ndjek në mënyrë të vazhdueshme thirrjet e organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare që kanë lidhje me rininë dhe i raporton ato tek eprorët.

5.      Bashkëpunon me stafin për zhvillimin e aktiviteteve të qendrës.

 

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

·         Të ketë mbaruar studimet universitare ne fushën e shkencave shoqërore.

·         Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

·         Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

·         Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe manaxhimin e projekteve të ndryshme.

·         Të ketë informacion rreth politikave të ndërmarra për rininë, si dhe rreth kontributit të organizatave joqeveritare për rininë.

·         Parapëlqehet të ketë punuar ose të ketë kryer intership në organizata rinore, apo organizata ndërkombëtare.

·         Trajnimet dhe certifikimet e ndryshme për ҫështje që lidhen me rininë do të përbënin një vlerë më shumë.

·         Të ketë minimalisht 3 vite eksperiencë pune.​

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

-          Letër interesi për pozicionin;

-          CV;

-          Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

-          Fotokopje të librezës së punës;

-          Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

-          Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

-          Dy letra rekomandimi;

-          Deshmi penaliteti;

-          Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

-          Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 20 Janar 2021, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

 

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

Specialist në Sektorin e Krijimtarisë dhe Librit, Drejtoria e Qendrës për Hapje dhe Dialog, (COD) Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.       Siguron katalogimin e fondit të bibliotekës në sistemin COBBIS, inventarizon dhe ndjek gjithë proceset e përpunimit të librit.

2.      Përgatit, mirëmban dhe zhvillon bazën e të dhënave të bibliotekës.

3.      Kujdeset për fondin në sallën e leximit dhe klasifikimin e librave sipas tematikave.

4.      Siguron mbledhjen, krijimin, menaxhimin e materialit në bibliotekë dhe materialit të digjitalizuar.

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e  shkencave sociale ose shoqërore.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Preferohen kandidatët që kanë kryer intership në administratën publike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

–        Letër interesi për pozicionin;
–        CV;
–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;
–        Fotokopje të librezës së punës;
–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
–        Dy letra rekomandimi;
–        Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 30 nëntor 2020, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

Specialist në Sektorin e Krijimtarisë dhe Librit, Drejtoria e Qendrës për Hapje dhe Dialog, (COD) (1), Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.       Siguron katalogimin e fondit të bibliotekës në sistemin COBBIS, inventarizon dhe ndjek gjithë proceset e përpunimit të librit.

2.      Përgatit, mirëmban dhe zhvillon bazën e të dhënave të bibliotekës.

3.      Kujdeset për fondin në sallën e leximit dhe klasifikimin e librave sipas tematikave.

4.      Siguron mbledhjen, krijimin, menaxhimin e materialit në bibliotekë dhe materialit të digjitalizuar.

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale ose shoqërore;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Preferohen kandidatët që kanë kryer intership në administratën publike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

–        Letër interesi për pozicionin;
–        CV;
–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;
–        Fotokopje të librezës së punës;
–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
–        Dy letra rekomandimi;
–        Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 30 nëntor 2020, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

 

Specialist në Sektorin e Hapjes për Risi Rinore, Drejtoria e Qendrës për Hapje dhe Dialog, (COD) (1), Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.       Punon mbi materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për risinë rinore.

2.      Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për risinë rinore.

3.      Përpunon, përgatit dhe dizajnon ftesat, afishet, katalogët, videot dhe identitetin vizual të çdo sezoni apo aktiviteti të organizuar.

4.      Në bashkëpunim me stafin, ndihmon në zhvillimin e ekspozitave të autorëve vendas dhe të huaj.

 

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e  shkencave sociale ose shoqërore;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Preferohen kandidatët që kanë kryer intership në administratën publike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

–        Letër interesi për pozicionin;
–        CV;
–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;
–        Fotokopje të librezës së punës;
–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
–        Dy letra rekomandimi;
–        Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 30 nëntor 2020, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

Përgjegjës Sektori, Sektori i Financës dhe Burimeve Mbështetëse, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje - kategoria III-a

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË 

1.       Harton projektbuxhetin vjetor të institucionit;

2.      Bën detajimin e fondeve të miratuara dhe të akorduara nga Buxheti i Shtetit për të gjitha njësitë e varësisë së institucionit;

3.      Ndjek zbatimin e buxhetit të akorduar si edhe evidencën e realizimit dhe përdorimit të të ardhurave, konform legjislacionit në fuqi;

4.      Ndjek financimet e shpenzimeve të funksionimit, si edhe marrëdhëniet me organet e thesarit, tatimore, sigurimet shoqërore dhe bankat;

5.      Ndjek financimet e investimeve me fondet e institucionit dhe ato të huaja;

6.      Administron dhe mbikqyr të gjithë veprimtarinë e sektorit në lidhje me menaxhimin e burimeve njerëzore të Agjencisë;

7.      Organizon punën për miradministrimin e vlerave materiale, si pasuri e institucionit;

8.     Harton njoftime të vendeve të lira/testimeve, në përputhje me dispozitat e parashikuara;

9.      Administron dhe  kontrollon hyrje-daljet nga magazina e Agjencisë;

10.  Ndjek zbatimin e ligjshmërisë në ruajtjen, dokumentimin, qarkullimin dhe administrimin e vlerave e materiale;

11.   Organizon punën për funksionimin e kontabilitetit në ADB, me qëllim ruajtjen dhe administrimin e vlerave materiale dhe monetare;

12.  Raporton dhe përgjigjet direkt te Drejtori i Përgjithshëm, i cili vendos mbi çështjet procedurale të lidhura me veprimtarinë e sektorit.

 

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor apo "Master Profesional" të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike në Shkenca Ekonomike. Edhe diploma e nivelit "Bachelor" duhet të jetë në të njëjtën fushë;
 • Të kenë të paktën 5 vite përvojë pune në profesion;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Preferohen kandidatët me eksperiencë në administratën publike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

 

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  këto dokumenta:

–        Letër interesi për pozicionin;

–        Jetëshkrim – Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Dy letra rekomandimi;

–        Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 31 tetor 2020, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

 

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

Koordinator (1), Drejtoria e Bashkëqeverisjes, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.     Proçeson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas ministrisë ku është i/e atashuar).

2.   Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.

3.         Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do

4.         Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;

5.         Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore;

6.         Kontribuon, bashkëpunon me kolegët për realizimin e  aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes;

7.         Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.

8.        Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

 

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e  shkencave juridike (me master shkencor);
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë eksperiencë pune, minimalisht 5 vite në sektorin e sigurimeve shoqërore;
 • Preferohen kandidatët me eksperiencë në administratën publike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  këto dokumenta:

–        Letër interesi për pozicionin;
–        CV;
–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;
–        Fotokopje të librezës së punës;
–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
–        Dy letra rekomandimi;
–        Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 26 nëntor 2020, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

 

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

- Asistent i Drejtorit të Përgjithshëm (1), Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.       Evidenton dhe organizon realizimin e agjendës së përditshme të Drejtorit të Përgjithshëm të ADB-së.

2.      Menaxhon korrespodencën hyrëse dhe dalëse si dhe, të shkresave të brendshme për sa i takon Drejtorit të Përgjithshëm dhe pas konfirmimit nga Drejtori i Përgjithshëm i përcjell pranë protokollit.

3.      Harton procesverbalet e takimeve të ndryshme dhe mban shënime gjatë mbledhjeve sipas nevojës.

4.      Kryen detyra të tjera të kërkuara nga Drejtori i Përgjithshëm.

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e  shkencave juridike ose ekonomike;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Preferohen kandidatët që kanë kryer intership në administratën publike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

–        Letër interesi për pozicionin;
–        CV;
–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;
–        Fotokopje të librezës së punës;
–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
–        Dy letra rekomandimi;
–        Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 22 shtator 2020, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

 

- Koordinatorë (2), Drejtoria e Bashkëqeverisjes, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.     Proçeson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në   platformën e bashkëqeverisjes (sipas ministrisë ku është i/e atashuar).

2.   Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.

3.         Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do

4.         Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;

5.         Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore;

6.         Kontribuon, bashkëpunon me kolegët për realizimin e  aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes;

7.         Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.

8.        Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

 

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e  shkencave juridike (me master shkencor);
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë eksperiencë pune, minimalisht 5 vite;
 • Preferohen kandidatët me eksperiencë në administratën publike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  këto dokumenta:

–        Letër interesi për pozicionin;
–        CV;
–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;
–        Fotokopje të librezës së punës;
–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
–        Dy letra rekomandimi;
–        Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 22 shtator 2020, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

Përgjegjës Sektori, Sektori i Financës dhe Burimeve Mbështetëse, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje - kategoria III-a

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË 

1.       Harton projektbuxhetin vjetor të institucionit;

2.      Bën detajimin e fondeve të miratuara dhe të akorduara nga Buxheti i Shtetit për të gjitha njësitë e varësisë së institucionit;

3.      Ndjek zbatimin e buxhetit të akorduar si edhe evidencën e realizimit dhe përdorimit të të ardhurave, konform legjislacionit në fuqi;

4.      Ndjek financimet e shpenzimeve të funksionimit, si edhe marrëdhëniet me organet e thesarit, tatimore, sigurimet shoqërore dhe bankat;

5.      Ndjek financimet e investimeve me fondet e institucionit dhe ato të huaja;

6.      Administron dhe mbikqyr të gjithë veprimtarinë e sektorit në lidhje me menaxhimin e burimeve njerëzore të Agjencisë;

7.      Organizon punën për miradministrimin e vlerave materiale, si pasuri e institucionit;

8.     Harton njoftime të vendeve të lira/testimeve, në përputhje me dispozitat e parashikuara;

9.      Administron dhe  kontrollon hyrje-daljet nga magazina e Agjencisë;

10.  Ndjek zbatimin e ligjshmërisë në ruajtjen, dokumentimin, qarkullimin dhe administrimin e vlerave e materiale;

11.   Organizon punën për funksionimin e kontabilitetit në ADB, me qëllim ruajtjen dhe administrimin e vlerave materiale dhe monetare;

12.  Raporton dhe përgjigjet direkt te Drejtori i Përgjithshëm, i cili vendos mbi çështjet procedurale të lidhura me veprimtarinë e sektorit.

 

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor apo "Master Profesional" të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike në Shkenca Ekonomike. Edhe diploma e nivelit "Bachelor" duhet të jetë në të njëjtën fushë;
 • Të kenë të paktën 5 vite përvojë pune në profesion;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Preferohen kandidatët me eksperiencë në administratën publike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

 

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  këto dokumenta:

–        Letër interesi për pozicionin;

–        Jetëshkrim – Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Dy letra rekomandimi;

–        Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 20 korrik 2020, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

 

Bazuar në nenin 30 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në zbatim të pikës 5, të Kreut VII, të Vendimit nr. 118, datë 05.03.2014, të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, si dhe mbështetur në nenin 162 të Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë, njoftojmë publikisht me shpallje tre aktet: Nr. 2366/1 prot., datë 08.06.2020, Nr. 2366/2 prot., datë 08.06.2020 dhe Nr. 2366/4 prot., datë 09.07.2020, nëpërmjet të cilëve znj. Migena ​Reçi është liruar nga pozicioni i rregullt drejtues i anëtarit të TND-së, në Ministrinë e Kulturës