IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 638, datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

Koordinator (1), Drejtoria e Bashkëqeverisjes

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.          Proçeson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas ministrisë ku është i/e atashuar).

2.      Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e   problematikave.

3.         Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do

4.         Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;

5.         Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore;

6.         Kontribuon, bashkëpunon me kolegët për realizimin e  aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes;

7.         Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;

8.        Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

 

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e  shkencave ekonomike (me master shkencor);
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë eksperiencë pune në profilin ekonomi;
 • Preferohen kandidatët me eksperiencë në administratën publike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

–        Letër interesi për pozicionin;
–        CV;
–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;
–        Fotokopje të librezës së punës;
–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
–        Dy letra rekomandimi;
–        Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda datës 8 maj 2020, ora 13:00, sjell skualifikim të kandidatit).

 

 

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

Ministria e Shtetit për Rindërtim shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionet :

1. Specialist/Jurist (4 vende)

a)-Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Profesional” në Shkenca Juridike. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;

b - Të kenë të paktën 2 vit përvojë pune në profesion.

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe listën e notave;

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton mesataren e ponderuar të diplomës (listë notash, vërtetim nga fakulteti), trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

*Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër: Do të bëhet në adresën : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., brenda datës 13 Shkurt 2020. Dorëzimi i dokumentacionit përbën kusht për kualifikimin e kandidatit në procedurë.

 

2. Specialist/Inxhinier( 7 vende)

a)-Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Profesional”, në Shkenca Inxhinierike. Edhe diploma ne nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;

b)-Të kenë të paktën 2 vit përvojë punë në profesion;

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë

Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe listën e

notave.

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton mesataren e ponderuar të diplomës (listë notash, vërtetim nga fakulteti), trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

*Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër: 

Do të bëhet në adresën : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., brenda datës 13 Shkurt 2020.

Dorëzimi i dokumentacionit përbën kusht për kualifikimin e kandidatit në procedurë.

 

3. Specialist/Arkitekt (3 vende)

a) -Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Profesional” në Arkitekturë. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;

b - Të kenë të paktën 2 vit përvojë pune në profesion;

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe listën e notave.

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton mesataren e ponderuar të diplomës (listë notash, vërtetim nga fakulteti), trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

*Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër:

Do të bëhet në adresën : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., brenda datës 13 Shkurt 2020.

Dorëzimi i dokumentacionit përbën kusht për kualifikimin e kandidatit në procedurë.

 

4. Specialist/Ekonomist( 2 vende)

a) -Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Profesional” në Shkenca Ekonomike. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;

b - Të kenë të paktën 2 vit përvojë pune në profesion;

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe listën e notave;

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton mesataren e ponderuar të diplomës (listë notash, vërtetim nga fakulteti), trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

*Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër:

Do të bëhet në adresën : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., brenda datës 13 Shkurt 2020.

Dorëzimi i dokumentacionit përbën kusht për kualifikimin e kandidatit në procedurë.

 

5. Specialist/ IT (3 vende )

a) Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Profesional” në shkenca Kompjuterike. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;

b - Të kenë të paktën 2 vit përvojë pune në profesion;

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë

Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe listën e notave;

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton mesataren e ponderuar të diplomës (listë notash, vërtetim nga fakulteti), trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

*Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër:

Do të bëhet në adresën : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., brenda datës 13 Shkurt 2020.

Dorëzimi i dokumentacionit përbën kusht për kualifikimin e kandidatit në procedurë.

 

6. Specialist/ GIS (1vend )

a) Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Profesional” në Gjeoinformatikë. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;

b - Të kenë të paktën 2 vit përvojë pune në profesion;

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe listën e notave.

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton mesataren e ponderuar të diplomës (listë notash, vërtetim nga fakulteti), trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

*Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër:

Do të bëhet në adresën : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., brenda datës 13 Shkurt 2020.

Dorëzimi i dokumentacionit përbën kusht për kualifikimin e kandidatit në procedurë.

 

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

*Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe për vlerësimet e rezultateve individale në punë.

Totali i pikeve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me pozicionin e punës;

b - Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në

mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

UDHËZIME PËR APLIKIMIN PËR VENDE TË LIRA PUNE PRANË

Ku dorëzohet aplikimi?

Aplikimi bëhet duke dërguar listën e dokumentacionit të kërkuar në adresën e e-mailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.., brenda datës 13 Shkurt 2020.

E-maili duhet të mbajë titullin: Aplikim pune për pozicionin (titulli i pozicionit sipas përshkrimit në njoftim)

Cilat janë dokumentet e nevojshme për aplikim?

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe listën e notave.

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton mesataren e ponderuar të diplomës (listë notash, vërtetim nga fakulteti), trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Cilat janë hapat që ndiqen nga aplikimi deri në fillimin e punës?

 Brenda 5 ditëve nga mbyllja e afatit të aplikimit, kandidatët që plotësojnë kriteret e përcaktuara në dokumentin e Përshkrimit të Pozicionit të Punës, do të ftohen për intervistë.

 Brenda 5 ditëve nga zhvillimi i intervistës kandidatët e intervistuar do të njoftohen për vlerësimin e komisionit.

 Kandidati i përzgjedhur do të ftohet për lidhjen e kontratës dhe dorëzimin e dokumenteve të dosjes së noterizuara.

Attachments:
Download this file (Shpallje interesi per Punesimet e MSHR.pdf)Shpallje për vende të lira[ ]

SHPALLJE PER VENDE VAKANTE:

KOORDINATOR (2) ,NË AGJENCINË PËR DIALOG DHE BASHKËQEVERISJE

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

 

KOORDINATOR (2), DREJTORIA E BASHKËQEVERISJES

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.    Proçeson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas ministrisë ku është i/e atashuar).

2.         Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.

3.         Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do

4.         Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;

5.         Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore;

6.         Kontribuon, bashkëpunon me kolegët për realizimin e  aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes;

7.         Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.

 

8.        Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

 

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e  shkencave juridike (me master shkencor);
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë eksperiencë pune, minimalisht 5 vite;
 • Preferohen kandidatët me eksperiencë në administratën publike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( II-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

 

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
, këto dokumenta:

–        Letër interesi për pozicionin;
–        CV;
–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;
–        Fotokopje të librezës së punës;
–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
–        Dy letra rekomandimi;
–        Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda datës 07 tetor  2019, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

 

 

SHPALLJE PER VENDE VAKANTE:

KOORDINATOR (2) ,NË AGJENCINË PËR DIALOG DHE BASHKËQEVERISJE

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

 

KOORDINATOR, DREJTORIA E BASHKËQEVERISJES

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.          Proçeson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas ministrisë ku është i/e atashuar).

2.         Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.

3.         Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do

4.         Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;

5.         Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore;

6.         Kontribuon, bashkëpunon me kolegët për realizimin e  aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes;

7.         Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.

8.        Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

 

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare ne fushen e  shkencave juridike/ekonomi (me master shkencor);
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë eksperiencë pune, minimalisht 6 vite pune;
 • Mundësisht me eksperiencë në administratën publike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( II-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

–        Letër interesi për pozicionin;
–        CV;
–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;
–        Fotokopje të librezës së punës;
–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
–        Dy letra rekomandimi;
–        Numër kontakti dhe adresë e-maili.

 

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda datës 12 shkurt  2019, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

 

 

Pre-notice of the Call for Applications to the EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans– Round III

 

NB: This is a pre-notice informing about the forthcoming opening of the actual call for applications. No action is required at the present moment from potential applicants.

 

The European Commission and the British Council, announce the forthcoming opening of the call for applications to the “EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans– Round III”. (YPS 2018).  The Action is implementing two training programmes in EU academic institutions and a regional exchange component for early career civil servants (2 to 5 years of working experience in Public Administration) from the six countries of the Western Balkans –WB6 (Bosnia & Hercegovina, Montenegro, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo*, Serbia and Albania). The Action is managed by the European Commission and implemented by the British Council. Applications will be open from 30 August 2018 until 13 September 2018. Successful applicants will be offered the opportunity to attend two intensive trainings (2 weeks each). The first training, named “Executive Certificate in Management and Public Policy”, will be at Science Po in Paris (France) during December 2018. The second training, named “Public Administration Reform in the Context of EU Integration Process”, will be at College of Europe in Bruges (Belgium) during February 2019. YPS 2018, the third round of this scheme and foreseen as a follow up to a similar Pilot Action launched in 2016 (YPS 2016), is aiming at contributing to progress in the accession process and to deepen regional cooperation among WB6. First, it focuses on building professional capacity and preparing the next generation of public administrators and policy makers in the six Western Balkan countries who will be in charge of the accession process, and drive and lead future change in their societies, particularly those required under the SAA implementation and accession negotiation process. In addition, the proposed Action aims at promoting the regional cooperation element of the EU integration process at the level of civil service by making cross-border connections between these leaders and agents of change and facilitating peer learning and the sharing of best practices. This Programme, whose working language is only English, will select up to 30 participants (the actual number of grants awarded may also be less depending on suitability of candidates) both in the trainings and the exchange part (up to 5 places are available for each country of the region). This call is open to mid level civil servants(as specified in the Rules of Procedures to be published on 30 August 2018, http://Eu4wb6.com/).

 

Eligible applicants are:

à         Civil servants with between 2 and 5 years of working experience in Public Administration in one of the six countries of the Western Balkans. This means that candidates that have been part of the Civil Service no earlier than 1 August 2013 and no later than 1 August 2016 are eligible to apply.

à         Civil servants who have been recruited in PA through a public competition (political appointees are excluded from this selection process as they cannot be considered as civil servants).

Civil servants involved in policy formulation and strategic planning within the Prime Minister’s Office, Ministry of Finance, strategic units of the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of European Integration/Governmental Directorates/Bodies of European Integration, Institutions responsible for coordination of EU affairs.

à         Citizens with a valid passport issued by the National Authority in one of the 6 Western Balkan countries. Passports of another country than the one where the applicant works as a civil servant are not acceptable.

à         University graduates holding a valid BA and/or MA/MSc degree.

à         Fluent in English with at least an upper-intermediate level (B2). Those candidates who already have a valid TOEFL/IELTS language certification will not be asked to participate to the second stage of selection (i.e. English language test) if they provide a valid proof of this certification with at least the same level of knowledge as above (B2 or equivalent).

à         Available to travel and to move abroad from November 2018 to May 2019.

 

The programme will cover the following costs for up to 30 participants:

à          tuition fees at Science Po and at College of Europe

à          accommodation and living allowances in France and Belgium

à          visa costs (if Visa is needed)

à          health insurance and flight tickets

à          English language test costs

à          Exchange programme costs (travel, food and lodging)

 

Selected participants will commit to:

à          Attend in full the 4 weeks trainings at Science Po and at College of Europe, divided in two modules planned in December 2018 and February 2019.

à          Attend the two weeks exchange programme in the Public Administrations of one of the six countries involved in the programme (March/April 2019).

à          Attend the Regional Alumni Conference and Lessons Learnt event (May 2019)

 

According to the Rules of Procedure selections will be carried out in 3 stages and include the following steps:

à          Pre-Selection of eligible candidates based on formal and administrative criteria.

à          Aptis English language test (only if a candidate pass B2 level threshold he/she will be invited to sit the interview).

à          Interviews by a 3 members’ panel composed of 2 permanent members: 1 British Council working group representative and 1 EU action senior expert with academic and appropriate professional background; and 1 rotating member from EUDs in each of the six countries. In addition, 1 NIPAC representative in each country will attend all interviews as observer.

 

Women and representatives of minorities are strongly encouraged to apply. Application forms and the full set of accompanying documents will be available upon registration at the following website: http://Eu4wb6.com/ starting from 30 August 2018. Additional information on the Scheme’s Rules, Procedures and Selections Criteria will also be available online from the same date to all applicants. This is only a pre-notice of the opening for the call of applications to inform potential applicants of the forthcoming opening of the call itself. Applications are not yet open.

 

For further information http://Eu4wb6.com/

 

 

Disclaimer: The implementation of this programme is subject to availability of EU funding managed by the European Commission

“EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans – Rounds II&III” is an EU Funded Project, managed by EC and implemented by the British Council.

 

bc_pms

 

 

Internship on Anticorruption.

 

National Coordinator against Corruption, in cooperation with EU-funded project, Twinning against Corruption “Support to the formulation, coordination and implementation of anti-corruption policies in Albania”, invite all interested young professionals working as civil servants, to apply for a three months internship.

This internship, dedicated to three Albanian professionals/experts, will be offered, focused on the topics of programme development and provision of practical insights in the day-to-day implementation of programmes at IACA (International Anti-Corruption Academy)

The internship is on a full-time basis and take place at the IACA campus in Laxenburg, Austria.

Financing of this Internship will be provided by the EU-funded project “Support to the formulation, coordination and implementation of anti-corruption policies in Albania”.

 

According to the IACA requirements this Internship Programme is designed for young civil servants, recent graduates, wishing to develop and broaden their professional skills and gain working experience in an international environment. Therefore, the target group is young people in the beginning phase of their career.

The participants have to deliver to the NCAC a monthly report in English language about their activities during their internship.

 

Requirements:

The candidate must be a civil servant, graduated from university no more than five years prior to applying for this internship. Excellent command of the English language is required, as well as excellent computer capabilities (Word, Excel, and PowerPoint).

 

Candidates must also meet the following criteria:

Be proficient in the English language (well-developed oral communication and drafting skills).

A working knowledge of other languages is desirable.

Easily adapt to a multicultural working environment

Work effectively in a team as well as independently

Have: discretion, reliability, precision, honesty, and integrity

 

The three participants should represent:

A central government institution

An independent institution

A local government institution

 

Applying

The candidate’s application should include an up-to-date résumé or curriculum vitae, which also contains the names and contact details of two references who are familiar with his/her qualifications. The curriculum vitae should be accompanied by a concise cover letter (max. 400 words) outlining the applicant’s interest in the Internship Programme, relevant experience (academic and non-academic), and perceived benefit of completing an internship at IACA. Applicants are also asked to include their availability in the application package.

Applications should be sent by e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   until September 10, 2018.

 

 

Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse për organizimin e procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendeve vakante në institucionet e administratës shtetërore, krijon Komitetet e Pranimit, të cilat kryejnë vlerësimin e kandidatëve pjesëmarrës në këto procedura.

Sa më sipër, në zbatim të pikës 5, të Kreut III, të Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, si dhe pikës 10, të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, DAP

NJOFTON

Hapjen e aplikimeve për ekspertë të jashtëm në fushën e:

ü  Shkencave Juridike

ü  Shkencave Ekonomike

ü  Prokurimeve publike/Koncesioneve/Partneritetit Publik Privat

ü  Auditimit 

ü  Shkencave Mjedisore

ü  Shkencave të Natyrës

ü  Hartimit ose menaxhimit të projekteve

ü  Planifikimit strategjik

ü  Sigurisë së përgjithshme të produktit (në veçanti sigurisë ushqimore)

ü  Shkencave mjekësore

ü  Integrimit evropian

ü  Shkencave Inxhinierike

Detyrat

Në kuadër të angazhimit në përbërje të Komiteteve të Pranimit, eksperti duhet:

1. Të japë kontributin e tij në përgatitjen e pyetjeve për testimin e fushës së njohurive, të aftësive dhe të cilësive të kërkuara për pozicionin/pozicionet vakant/e;

2. Të propozojë pyetje në kuadër të intervistës së strukturuar me gojë;

3. Të marrë pjesë në shqyrtimin e ankesave të paraqitura nga kandidatët;

4. Të jetë objektiv, i paanshëm dhe profesional gjatë procesit të vlerësimit.  

 

Kriteret e kërkuara

Aplikantët duhet të plotësojnë një nga kriteret e mëposhtme:

 •        Të jenë aktualisht prej jo më pak se 5 vitesh pa shkëputje në detyrën e pedagogut (të brendshëm ose të jashtëm) në një nga universitetet publike/private, 
 •        Të kenë të paktën 5 vjet përvojë si ekspertë të licensuar të fushave të sipërpërmendura ose ekspertë që vijnë nga profesionet e rregulluara;

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë: 

1. CV

2. Fotokopje të diplomës;

3. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); 

4. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

Dokumentacioni i mësipërm duhet të dërgohet vetëm në rrugë postare në adresën: 

Departamenti i Administratës Publike
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza” 
Tiranë

 

Krahas dërgimit të dokumentacionit si më sipër, të gjithë të interesuarit duhet të regjistrojnë online të dhënat përkatëse në link si më poshtë: 

https://goo.gl/forms/ho4UiqeWJTCmLpMB2

Të tjera

Shpërblimi për angazhimin në këtë veprimtari rregullohet sipas Vendimeve të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, dhe nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”. 

Përzgjedhja dhe komunikimi me aplikantët

Seleksionimi i kandidaturave do të kryhet nga Departamenti i Administratës Publike. Vetëm kandidaturat e përzgjedhura do të kontaktohen.