Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nfec 2 të nenit 4 të ligjit nr.10 405, nfe 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, dhe të ligjit nr.10 355, nfe 2.12.2010 “Për buxhetin e vitit 2011” me propozimin e Ministrit të Brendshëm dhe të Ministrit të Financave, Këshilli I Ministrave