LIGJ Nr. 41/2017 PËR NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË LIGJIN NR. 152/2013 “PËR NËPUNËSIN CIVIL”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të neneve 81, pika 2, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një deputeti,  
 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË :