VENDIM Nr. 627, datë 24.9.2014 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 116, DATË 5.3.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR STATUSIN E NËPUNËSVE DHE PUNONJËSVE AKTUALË QË PËRFITOJNË STATUSIN E NËPUNËSIT CIVIL SIPAS LIGJIT NR. 152/2013, “PËR NËPUNËSIN CIVIL””, TË NDRYSHUAR
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 67, pika 8 e 69, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme dhe të ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Këshilli i Ministrave
VENDOSI: