VENDIM Nr. 351, datë 11.5.2016 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 43, DATË 16.1.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN DHE STATUSIN E AUTORITETIT TË KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 9 e 14, të ligjit nr. 9707, datë 5.4.2007, “Për kontrollin shtetëror të veprimtarisë së importeksportit të mallrave ushtarake dhe teknologjive, me përdorim të dyfishtë”, të ndryshuar, të nenit 10, të ligjit nr. 9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, dhe të nenit 6, të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes,
Këshilli i Ministrave
 
VENDOSI: