IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 28, pika 6, 29, pika 5, 30, pika 6,31, pika 3,32, pika 3, e 69, te ligjit nr.152/2013, "Për nëpunesin civil", me propozimin e ministrit te Punëve te Brendshme dhe të ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administraten Publike, Keshilli i Ministrave vendosi: