Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 28, pika 6, 29, pika 5, 30, pika 6,31, pika 3,32, pika 3, e 69, te ligjit nr.152/2013, "Për nëpunesin civil", me propozimin e ministrit te Punëve te Brendshme dhe të ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administraten Publike, Keshilli i Ministrave vendosi: