Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 8, 9 e 69, të ligjit nr.l5212013, "Për nëpunësin civil", me propozimin e ministrit te Punëve të Brendshme dhe të ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administraten Publike, Këshilli i Ministrave vendosi: