IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
Në mbështetje të pikes 4, të nenit 102, të Kushtetutës, ligjit nr. 9936,datë 26/06/2008 , “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,te ndryshuar, ligjit nr.152/2013,"Për nëpunësin civil", të ndryshuar dhe Vendimit nr.117,datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, "Për përmbajtjen,proceduren dhe administrimin e dosjeve të personelit e të Regjistrit Qendror të Personelit",ministri i Financave dhe ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike,udhëzojnë: