IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

 Bazuar në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për: 

  •  Politikat në shërbimin civil, udhëheqjen e reformës në këtë fushë, si dhe zbatimin e politikave të shërbimit civil në institucionet e administratës shtetërore; 
  •  Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
  •  Rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore; 
  •  Hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve të Administratës Publike.  

Do të dëshironim që në fillim të theksonim se është viti i parë i raportimit në kuadër të ligjit nr. 152/2013, ”Për nëpunësin civil”, i cili ndryshoi ndjeshëm fushën e veprimit të legjislacionit të shërbimit civil. Konkretisht për administratën shtetërore, numri i nëpunësve civilë është pothuajse katërfishuar nga rreth 2000 në rreth 9000 veta. Në këtë konktekst të gjitha shifrat e raportimit në këtë raport në lidhje me përshkrimet e punës, rekrutimin dhe masat disiplinore përfshijnë pikërisht këtë numër të rritur të nëpunësve civilë.