IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

 

 

Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) ofron tre mundësi trajnimi për nëpunësit civilë në muajin tetor në Danilovgrad, Mali i Zi. 

Trajnimet dedikuar trajnerëve mbi:

  • “Sfidat e Integritetit në Prokurimin Publik”, në datat 15 - 16 Tetor, linku si më poshtë:

https://respaweb.eu/0/events/182/training-of-trainers-integrity-challenges-in-public-procurement

  • “Sfidat e Integritetit në Rekrutimin dhe Përzgjedhjen në Shërbimin Civil”, në datat 15 - 16 Tetor, linku si më poshtë:

https://respaweb.eu/0/events/181/respa-training-of-trainers-integrity-challenges-in-recruitment-and-selection-in-the-civil-service

  • “Integriteti dhe Konflikti i Interesit”, në datat 23 - 24 Tetor, linku si më poshtë:

https://respaweb.eu/0/events/183/respa-training-of-trainers-integrity-and-conflict-of-interest-in-the-western-balkans

 Kujdes afatet e aplikimit!

Në Ditën Ndërkombëtare të Punës, 1 Maj, Departamenti i Administratës Publike, mori pjesë në Panairin e Punës për qarkun e Tiranës. Në stendën e Departamentit të Administratës Publike u mirëpritën rreth 300 persona të cilët shprehën interesin për mundësitë e punësimit në shërbimin civil.

Përfaqësues të DAP prezantuan me detaje mënyrën e aplikimit online, duke ju përgjigjur dhe dhënë informacion të plotë mbi çdo pyetje të bërë nga vizitorët të cilët ndalonin dhe shprehnin interesin e tyre në stendën e Departamentit të Administratës Publike. Gjithashtu të interesuarit u orientuan lidhur me procesin e aplikimit dhe konkurrimit në tërësi, ndërsa u informuan për 88 vendet e lira aktualisht të aksesueshme për aplikim, në kategorinë ekzekutive.

Pozicionet e prezantuara përfshinin fusha të ndryshme të arsimit si: jurist, ekonomist, shkenca sociale e të tjerë. Nëpërmjet broshurave dhe fletushkave të interesuarit u informuan për vendet me dhe pa eksperiencë pune në institucione të ndryshme qendrore në ministri, institucione varësie, prefektura apo institucione të tjera në rrethe.

Panairi i cili u zhvillua në sheshin Skënderbej, organizuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Shërbimi Kombëtar i Punësimit, synoi ndërtimin e një platforme efiçente komunikimi dhe ndërveprimi mes aktorëve në tregun e punës, qeverisë, sipërmarrjes, zyrave të punës, shkollave të arsimit profesional dhe punëkërkuesve, me qëllim prezantimin e mundësive që ofron tregu i punës në rajonin e Tiranës.

Në zbatim të neneve 27 dhe 29, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut III dhe V të Vendimit nr. 118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, si dhe Vendimit nr. 794 datë 29/12/2017, të Këshillit të Ministrave, “Për hapjen e procedurës së pranimit të drejtpërdrejtë në TND edhe për kandidatët e tjerë, jashtë shërbimit civil, dhe për përdorimin e procedurës së pranimit të drejtpërdrejtë në TND për vitin 2018”, Departamenti i Administrates Publike shpall Procedurën e Pranimit të Drejtpërdrejtë në TND.  

  

Numri i pozicioneve të TND për të cilat do të konkurrohet është 15.

 

SHPALLJA 

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARARAK PËR PRANIMIN E DREJTPËRDREJTË

REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN E DREJTPËRDREJTË 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESVE

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE

 

  • Programi është një mundësi për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç,  nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor.
  • Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive profesionale, akademike, personale dhe njohja me administratën publike.
  • Zhvillimi i praktikës së punës është pa pagesë megjithatë periudha e praktikës së punës do të njihet si përvojë pune gjatë rekrutimit në institucionet e administratës publike.
  • Pasi të informoheni gjerësisht rreth programit dhe pas konsultimit të profileve të kërkuara, mund të vijoni me plotësimin e formës së aplikimit. Një nga dokumentet kryesorë që duhet të plotësoni është letra e motivimit

Apliko taniprojektieu

Shqipëria aktualisht është në një moment shumë të rëndësishëm, pasi Komisioni mori vendimin për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Procesi i negociatave pritet të jetë shumë sfidues dhe kërkon një administratë publike të kualifikuar, e aftë për të negociuar me sukses procesin e aderimit si dhe e pajisur me njohuritë e nevojshme teknike. Për të forcuar kapacitetet administrative të nëpunësve civilë është ngritur institucioni qendror i Shkollës Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), qëllimi i të cilës është formimi profesional i nëpunësve publike.

Në 23 dhe 24 nëntor 2016, në ambientet e rinovuara të ASPA-s do të organizohet një aktivitet i cili do t’i japë zë rëndësisë që ka trajnimi në zhvillimin e karrierës, sidomos tek personeli i Administratës Publike.  

Në fokus të kësaj konference do të jenë dy objektiva shumë të rëndësishme. Objektivi i parë lidhet me rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit mbi rolin e ASPA-s dhe trajnimet që ajo ofron për nëpunësit civilë dhe qytetarët. Në të njëjtën kohë kjo konference do të shërbeje si një platforme për krijimin e një rrjetit Evropian për ASPA-n i cili do të ofrojnë shkëmbim të vazhduar të programeve, metodave dhe materialeve të trajnimit. Gjatë konferencës do të nënvizohen zhvillimet më të fundit për modernizimin e shërbimit civil si dhe rëndësia e partneritetit ndërkombëtar për ofrimin e një trajnimi cilësor.


Sfondi i aktivitetit:
Konferenca është konceptuar të organizohet në dy ditë. Aktiviteti i ditës së parë do të jetë i organizuar në një seancë plenare, ku të ftuar do të jenë figura të shquara politike të vendit, përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në Shqipëri, si dhe përfaqësues shkollave dhe instituteve të trajnimit të administratës publike nga disa vende anëtare të Bashkimit Evropian. Dita e dytë e konferencës do të jetë e organizuar në tavolinë të rrumbullakët, ku tema të ndryshme do të shtrohen për diskutim.

Ftesa:
Konferenca do të organizohet në datat 23-24 nëntor 2016, në orën 10:00-14:00,  në mjediset e rinovuara të Shkollës Shqiptare të Administratës Publike.

Rreth projektit
Projekti “Mbështetje për Reformën e Shërbimit Civil në Shqipëri”, projekti i financuar nga BE, filloi aktivitetin në maj 2015. Projekti po zbatohet nga qeveria franceze dhe italiane. Synimi i projektit është mbështetja e qeverisë shqiptare në procesin e forcimit të qeverisjes dhe efiçencës në sektorin publik. Një objektiv i rëndësishëm i projektit, është mbështetja e ASPA-s, një institucion shumë i rëndësishëm për trajnimin profesional fillestar dhe të vazhduar të nëpunësve civilë shqiptarë.